Makaleler

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN METASENTEZİ

Cihan Kılıç Ayşegül Bayrak ÖZET Bu araştırmada farklılaştırılmış öğretim ile ilgili yapılmış olan araştırmaların nitel bulgularının tek bir çalışmanın içerisinde, sistematik bir şekilde analiz edilmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Araştırma bir meta sentez araştırması olup; ilgili konuda ulaşılan 25 araştırma içerisinden çeşitli kısıtlamalar yapılarak düşürülen 9 araştırma içerisinden analizler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan meta sentez analizleri sonucunda …

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN METASENTEZİ Devamı »

Ortaöğretim Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖzBu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekâ seviyeleri belirlenerek, duygusal zekânın alt boyutları ile sınıfdüzeyleri, anne baba eğitim durumları ve akademik başarı değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma ilişkisel taramamodellerinden korelasyonel model ile yürütülmüştür. Araştırmada Kocaeli ili evreninde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen9 Anadolu Lisesi ve 3 Fen Lisesinden küme örneklemi yöntemiyle seçilen 328 öğrenci örnekleme dâhil …

Ortaöğretim Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Devamı »

Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçme Aracının Türkçe ’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Öz Bu araştırmada özgün formu İngilizce dilinde hazırlanmış olan Sosyal Duygusal Öğrenme anketinin ortaöğretim öğrencileri düzeyinde Türkçe’ye uyarlaması yapılmış ve ölçek formatına dönüştürülmüştür. West, Buckley, Krachman ve Bookman (2018) tarafından geliştirilen anket 4 boyut ve toplam 25 maddeden oluşan 5’li likert tipindedir. Ankette öz yönetim, gelişim zihniyeti, öz yeterlilik ve sosyal farkındalık boyutları bulunmaktadır. Bu …

Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçme Aracının Türkçe ’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Devamı »

Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkin Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşleri ve Ders Uygulamaları

Öz   Bu araştırmanın amacı, disiplinlerarası öğretim yaklaşımı bağlamında, matematik dersi temelinde, ortaöğretim matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin görüşlerini ve dersteki uygulamalarını ortaya koymaktır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması, verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmaya Marmara Bölgesindeki çeşitli Anadolu Liselerinde görev yapan 70 öğretmen katılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş …

Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkin Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşleri ve Ders Uygulamaları Devamı »