FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN METASENTEZİ

Cihan Kılıç
Ayşegül Bayrak

ÖZET

Bu araştırmada farklılaştırılmış öğretim ile ilgili yapılmış olan araştırmaların nitel bulgularının tek bir çalışmanın içerisinde, sistematik bir şekilde analiz edilmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Araştırma bir meta sentez araştırması olup; ilgili konuda ulaşılan 25 araştırma içerisinden çeşitli kısıtlamalar yapılarak düşürülen 9 araştırma içerisinden analizler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan meta sentez analizleri sonucunda farklılaştırılmış öğretimle ilgili kod, kategori ve temalar çıkarılmıştır. Çıkarılan temalar; etkinlikler ve derse katılım, öğrenme, grup çalışması ve sınıf yönetimi olarak belirlenmiştir. Bu temalar etrafında ilgili analizlerle çıkarılan kod ve kategoriler çalışmada sunulmuştur. Bu veriler ışığında farklılaştırılmış öğretimle ilgili araştırma yapmak isteyen kişilere tek bir çalışma içerisinde nitel veriler sunulmuştur. Ayrıca veriler arasında farklılaştırılmış öğretimin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlardan da bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Farklılaştırılmış Öğretim, Öğretim Tasarımı, Meta Sentez.

 

META-SYNTHESIS OF STUDIES ON DIFFERENTIATED INSTRUCTION
ABSTRACT
In this study, it is aimed to systematically analyze and interpret the qualitative findings of the researches about differentiated teaching in a single study. The research is a meta synthesisstudy; it was carried out with 9 researches reduced by making various restrictions out of 25 researches on the subject. As a result of meta-synthesis analyzes, codes, categories and themes related to differentiated instruction were extracted. Deducted themes were determined as activities and class participation, learning, group work and class management. The codes and categories derived from the relevant analyzes around these themes were presented in the study. In the light of these data, qualitative data are presented to the individuals who want to do research about differentiated instruction in a single study. In addition, the problems thatarise during the implementation of differentiated instruciton are mentioned among the data.
Keywords: Differentiated instruction, Instructional design, Meta-synthesis.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.