Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçme Aracının Türkçe ’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Öz

Bu araştırmada özgün formu İngilizce dilinde hazırlanmış olan Sosyal Duygusal Öğrenme anketinin ortaöğretim öğrencileri düzeyinde Türkçe’ye uyarlaması yapılmış ve ölçek formatına dönüştürülmüştür. West, Buckley, Krachman ve Bookman (2018) tarafından geliştirilen anket 4 boyut ve toplam 25 maddeden oluşan 5’li likert tipindedir. Ankette öz yönetim, gelişim zihniyeti, öz yeterlilik ve sosyal farkındalık boyutları bulunmaktadır. Bu boyutlardan öz yönetim ve öz yeterlilik boyutları öğrencilerin okul ortamındaki durumlarını ölçerken, gelişim zihniyeti ve sosyal farkındalık boyutları ise genel hayat durumlarıyla ilgili maddelerden oluşmaktadır. Araştırmanın ilk aşamasında anket özgün formundan Türkçe’ye çevrilmiş ve uzman görüşleri ile dilsel geçerliliği teyit edilmiştir. Daha sonra anketin özgün formuyla çeviri formu arasında dilsel eşdeğerlilik çalışması 40 öğrenciye anketin hem Türkçe hem de İngilizce formu uygulanarak yapılmış ve her iki formdaki maddeler arasında yüksek düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Sonraki aşamada anket Kocaeli ilinde öğrenim gören 336 ortaöğretim öğrencisine uygulanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın bulgularında; açımlayıcı faktör analizinde özgün formundakine benzer şekilde 4 boyut elde edilmiş, toplam madde havuzundan 6 madde atılarak 19 maddelik yapı bulunmuştur. Elde edilen bu yapının uygun örneklemde elde edildiği doğrulayıcı faktör analizi yardımıyla uyum indeksleri ve faktör yüklerine bakılarak teyit edilmiştir. Güvenilirlik hesabı için bakılan Cronbach alfa katsayılarında özyönetim ve özyeterlilik boyutlarının yüksek güvenilirlikte, sosyal farkındalık ve gelişim zihniyeti boyutlarının ise orta güvenilirlikte olduğu bulunmuştur. Böylelikle ölçek için taşıması gereken istatistik şartlarının sağlandığı görülmüş olup, ölçeğin tamamının ise iç tutarlılık hesaplamasına göre kabul edilebilir güvenilirlikte (α= .71) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak sosyal duygusal öğrenme ölçeğinin ortaöğretim seviyesinde araştırma yapmak isyeyen araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Cihan Kılıç & Doç. Dr. Bülent Alcı

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.