Ortaöğretim Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz
Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekâ seviyeleri belirlenerek, duygusal zekânın alt boyutları ile sınıf
düzeyleri, anne baba eğitim durumları ve akademik başarı değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama
modellerinden korelasyonel model ile yürütülmüştür. Araştırmada Kocaeli ili evreninde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen
9 Anadolu Lisesi ve 3 Fen Lisesinden küme örneklemi yöntemiyle seçilen 328 öğrenci örnekleme dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak
Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu kullanılmıştır. Araştırmadan
elde dilen bulgulara göre; öğrenciler toplam duygusal zekâ ile iyi oluş, öz kontrol, duygusallık ve sosyallik alt boyutları açısından ortanın
üstü düzeydedir. Öğrenim gördüğü sınıf düzeylerine göre öğrencilerin duygusal zekâları farklılaşmamaktadır. Öğrencilerin hem anne
hem de baba eğitim seviyeleri ile toplam duygusal zekâ puan ortalamaları arasında anlamlı fakat zayıf bir ilişki vardır. Son olarak
öğrencilerin Duygusal zekâ alt boyutları olan sosyallik, duygusallık, iyi oluş ve öz kontrol boyutları ile akademik başarı arasında anlamlı
ancak düşük düzeyde ilişki bulunmaktadır ve bu boyutlar akademik başarılarının sadece % 0,7’sini açıklamaktadır. Araştırmada elde
edilen bu bulgular alan yazınla ilişkilendirilerek tartışılmakta ve bir takım öneriler sunulmaktadır

Cihan Kılıç & Dr. Öğretim Üyesi Mine Çeliköz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.